Hotărârea nr. 195/2007

privind aprobarea Acordului de parteneriat între oraşele Satu Mare şi Rzeszów- Polonia


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE                                                        

            
HOTĂRÂREA NR.195/18.10.2007
privind aprobarea Acordului de parteneriat între oraşele Satu Mare şi Rzeszów- Polonia


În conformitate cu  dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. “ b “ şi “ e “ coroborat  cu alin. 7  din Legea 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată
În baza  dispoziţiilor art. 45  alin. 2 lit. “f “din Legea 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între oraşele Satu Mare şi Rzeszów- Polonia, aşa cum este prezentat în anexă.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare.
Art. 3. Prezenta se comunică celor interesaţi şi se aduce la cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                      Secretar
                                                                               Suciu Mariana