Hotărârea nr. 194/2007

privind aprobarea documentatiei: PLANUL URBANISTIC ZONAL “CENTRU COMERCIAL “ATRIUM CENTER” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, B-dl.Henri Coandă
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.194/27.09.2007
privind aprobarea documentatiei: PLANUL URBANISTIC ZONAL
“CENTRU COMERCIAL “ATRIUM CENTER” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, B-dl.Henri Coandă

În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L. 286/2006 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 2001 republicată în temeiul L. 286/2006  a administraţiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă documentatia PLANUL URBANISTIC ZONAL “CENTRU COMERCIAL “ATRIUM CENTER”  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, B-dl.Henri Coandă  în conformitate cu anexele.
Art.2 Înainte de emiterea Autorizaţiei de Construire, prin Certificatul de Urbanism, se va cere întocmirea unui PUD pentru reglementarea amănunţită a prevederilor stabilite prin Planul Urbanistic Zonal.
 Art.3 Costurile lucrărilor de modernizare a străzii Corvinilor şi a b-dului Henri Coandă (supralărgirea pe porţiunile afectate) vor fi suportate de beneficiarul lucrării.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNAT
Zaha Cristian                                                    Secretar
                                                                          Suciu Mariana