Hotărârea nr. 193/2007

privind modificarea statului de functii al Serviciului Public „Administratia Domeniului Public”, Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL
SATU MARE
                                           

HOTĂRÂREA nr.193/20.09.2007
privind modificarea statului de functii al Serviciului Public „Administratia Domeniului Public”, Satu Mare
Avind in vedere: initiativa primarului Municipiului Satu Mare, exprimată prin Expunerea de motive, Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Resurse Umane, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare,
In conformitate cu  prevederile:
-H.C.L. nr. 182/29.09.2005 privind reorganizarea Administratiei Pietelor Satu Mare
- O.G. nr. 10/01.02.2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publica,
In temeiul art. 36 alin. 3 lit b si a art. 45 alin. 1 din Legea 215 / 2001 (republicata) privind Administratia  Publica Locala ,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,
HOTĂRĂŞTE
     
Art.1. Se aproba  modificarea statului de functii al Serviciului Public  „Administratia Domeniului Public”,  urmare a promovării in clasa superioară a d- lui Mihali Corneliu Gabriel, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei se incredinteaza Serviciul public „Administratia Domeniului Public Satu Mare „
Art.3.  Prezenta hotarare se comunica cu: Serviciul Public „ Administratia Domeniului Public „ Satu  Mare, Institutia Prefectului Satu Mare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                        SECRETAR
                                                                            Suciu Mariana