Hotărârea nr. 192/2007

privind aprobarea contractării serviciului de asistenţă tehnică în vederea elaborării Planului Strategic de Dezvoltare al Municipiului Satu Mare 2007-2015
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.192/20.09.2007
privind aprobarea contractării serviciului de asistenţă tehnică în vederea elaborării Planului Strategic de Dezvoltare al Municipiului Satu Mare 2007-2015

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului şi Raportul de specialitate întocmit de către Biroul Programe de dezvoltare economico socială, relaţii externe şi integrare europeană din cadrul instituţiei,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. b  din Legea nr. 215/2001  republicată, privind administraţia publică locală, şi
În temeiul prevederilor, art.45 alin 2, lit. d şi e din Legea 215/2001 republicată privind Administraţia Publica Locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă contractarea serviciului de asistenţă tehnică în vederea elaborării Planului Strategic de Dezvoltare al Municipiului Satu Mare 2007-2013.
Art.2 Plata serviciului se va face din disponibilul la capitolul 70 ”Servicii şi dezvoltare publică’’, subcapitolul 50 „Alte Cheltuieli’’.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul, Biroul Programe de dezvoltare economico socială, relaţii externe şi integrare europeană şi Biroul Achiziţii Publice  din cadrul  Primăriei municipiului Satu Mare.
 Art.4 Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                             Secretar
                                                                                 Suciu Mariana