Hotărârea nr. 191/2007

privind modificarea Organigramei si a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Asistenta Sociala Satu Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL
SATU MARE

HOTĂRÂREA nr.191/20.09.2007
privind modificarea Organigramei si a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Asistenta Sociala Satu Mare

Având in vedere: iniţiativa primarului Municipiului Satu Mare exprimată prin expunerea de motive, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare, raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane, solicitarea directorului executiv al SPAS Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art. 107 si art. 112 alin 1 din  Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici, prevederile Ordonanţei nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea in vigoare a  legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcţionarilor publici precum si creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici in anul 2007, prevederile Ordonanţei nr. 10/2007 privind salarizarea personalului contractual,  prevederile Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea creşelor,
În temeiul prevederilor art. 36 al. 2 lit. “a”, alin 3 lit. “b” si art.  45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 actualizată privind administraţia publică locală,
Consiliul local al municipiului Satu Mare,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare,  conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă Organigrama Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare,  conform anexei nr. 2.
Art.3. Anexele 1 – 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. se aprobă schimbarea denumirii creşelor după cum urmează:
- Creşa Arţarilor in Creşa “ Punguţa cu doi bani “
- Creşa Carpaţi in Creşa “ Harap Alb“
- Creşa Solidarităţii in Creşa “ Dumbrava Minunata “
- Creşa 8 Martie, Creşa Someş, Creşa Micro 16 si Creşa Cloşca in Creşa “ Tara minunilor “
Art.5. Prezenta se comunică cu: Serviciul Public de Asistenta Socială Satu Mare si Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                               Secretar
                                                                                  Suciu Mariana