Hotărârea nr. 190/2007

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice in anul 2008 din cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL
SATU MARE

HOTĂRÂREA NR 190/20.09.2007
privind aprobarea Planului  de ocupare a funcţiilor publice in anul 2008  din cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare

Având în vedere: iniţiativa Primarului municipiului Satu Mare, exprimată prin Expunerea de motive, raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare,
În conformitate cu: prevederile Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 republicata privind Statutul funcţionarilor publici,
În temeiul prevederilor art. 36 al. 9 si art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului public de interes local specializat “ Politia Comunitara Satu Mare “ , pentru anul 2008 conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public de Asistenta Socială Satu Mare, pentru anul 2008 conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Satu Mare, pentru anul 2008 conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu ANFP Bucureşti, serviciile publice subordonate Consiliului local Satu Mare nominalizate in hotărâre, si Instituţia Prefectului Satu Mare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                     Secretar
                                                                        Suciu Mariana