Hotărârea nr. 19/2007

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a Municipiului Satu Mare, pe anul 2007
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.19/22.02.2007
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a Municipiului Satu Mare, pe anul 2007


În conformitate cu prevederile Legii nr.486/27.12.2006, a bugetului de stat pe anul 2007,
În temeiul art.19, al.1, lit.a din Legea nr.273/29.06.2006, privind finanţele publice locale,
În baza art.38, pct.4, lit.a din Legea nr.215/2001, actualizată, privind administraţia publică locală,
Având în vedere referatul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a persoanelor al municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 51.332/12.02.2007 ,
În temeiul art.46, alin.1 şi alin.2 lit.a din Legea nr.215/23.04.2001, actualizată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,
HOTĂRĂŞTE:


Art.1.Se aprobă repartizarea influenţelor faţă de bugetul iniţial, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                                      Secretar
                                                                                         Suciu Mariana