Hotărârea nr. 188/2007

pentru aprobarea „Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in municipiul Satu Mare” si a „contractului de furnizare a Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE                                
    
                                    
HOTĂRÂREA nr.188/20.09.2007
pentru aprobarea  „Regulamentului  Serviciului  de Alimentare cu  Apa si de Canalizare in municipiul Satu Mare” si a „contractului de furnizare a Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare”

Avand in vedere prevederile Legii nr.51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice ; Legea serviciului de  alimentare  cu  apa  si  de  canalizare  nr. 241/2006 si Anexa la Ordinul presedintelui  Autoritatii Nationale de Reglementare  pentru Serviciile  Publice de Gospodarie Comunala nr. 88 /2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al  serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si Anexa la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr.90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;
Luand act de avizul comisiilor de specialitate ;
In temeiul dispozitiilor art. 36, alin.2 lit. d si ale art.45 alin 1 din Legea nr. 215 / 2001  a  administratiei publice locale, republicata;

Consiliul  local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aproba „Regulamentului  Serviciului  de Alimentare cu  Apa si de Canalizare in municipiul Satu Mare“.
Art.2 Regulamentul impreuna cu anexele 1, 2, 3, 4 fac parte integranta a hotararii
Art.3 Se aproba „contractul de furnizare a Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare”
Art.4 Prezenta se comunica S.C. ”Apaserv Satu Mare“ S.A. si autoritatilor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                              Secretar
                                                                                 Suciu Mariana