Hotărârea nr. 187/2007

privind modificarea Hotărârii nr. 67/30.03.2006
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                    
SATU MARE                                                                                       
                                                                                                                                  

HOTĂRÂREA nr.187/20.09.2007
privind modificarea Hotărârii nr. 67/30.03.2006

Având la bază Hotărârea Consiliului Local Nr. 67/30.03.2006 privind modificarea Hotărârii Nr. 95/26.05.2005 privind modificarea Hotărârii Nr. 17/84/25.08.2004  pentru aprobarea concesionării directe a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi a patrimoniului public aferent serviciilor de apă şi canal către SC APASERV SATU MARE SA şi Hotărârea Consiliului Local Nr. 146/78/16.12.2004 privind modificarea beneficiarului final al proiectului „Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Satu Mare,
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr. 198/22.12.2005 modificată de Ordonanţa Guvernului nr.28/31.01.2006, privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene,
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Având la bază prevederile art.7 din Legea nr.64/2007 a datoriei publice locale,
În temeiul art.36 al.2 lit. b, d alin. 4, lit.f alin.6 pct.14  şi al art.45 alin.2 din Legea Nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

    Art.1.  Se aprobă modificarea art. nr. 1 din HCL nr. 67/30.03.2006 după cum urmează: „Se aprobă ca Municipiul Satu Mare în calitate de cofinanţator al proiectului „Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Satu Mare,  Regiunea de Nord-Vest, România”, în cadrul Programului ISPA al Comunităţii Europene, să contribuie la Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (ÎÎD), deschis de SC APASERV SATU MARE SA la Banca Transilvania Satu Mare în calitate de beneficiar final al proiectului, cu surse din Bugetul Local egale cu: dividendele de la societate, redevenţa aferentă bunurilor concesionate societăţii şi impozitul pe profit plătit de societate Municipiului.
    Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica celor interesaţi.   


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                              Secretar
                                                                                 Suciu Mariana