Hotărârea nr. 185/2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:LUCRĂRI DE REPARAŢII – REŢELE DE APĂ PENTRU ÎNCHIDEREA INELELOR DE PE STR. PĂSTRĂVULUI ŞI STR.AVÂNTULUI, din municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI     
SATU MARE                            


HOTĂRÂREA nr.185/20.09.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investiţie:LUCRĂRI DE REPARAŢII – REŢELE DE APĂ PENTRU ÎNCHIDEREA  INELELOR DE PE STR. PĂSTRĂVULUI ŞI STR.AVÂNTULUI, din municipiul Satu Mare     În temeiul art.41, art.44 aliniat 1 din Legea nr 273 din 29 iunie 2006, actualizată, privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
     În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 4,lit. “d” si art. 45 aliniat 2 litera “a” din Legea 215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor,


                                  Consiliul local al municipiului Satu Mare
                                                         HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: LUCRĂRI DE REPARAŢII – REŢELE DE APĂ PENTRU ÎNCHIDEREA INELELOR DE PE STR. PĂSTRĂVULUI ŞI STR.AVÂNTULUI, din municipiul Satu Mare conform ANEXEI 1.
Art.2. Lucrările de reparaţii - modernizări se vor executa din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

PREŞEDINTE DE ŞEEDINŢĂ                              CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                               Secretar
                                                                                   Suciu Mariana