Hotărârea nr. 184/2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investiţie: LUCRĂRI DE REABILITARE – REŢELE DE CANAL PE STR. ARENEI, din municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI     
 SATU MARE                            HOTĂRÂREA nr.184/20.09.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investiţie:
LUCRĂRI DE REABILITARE – REŢELE DE CANAL PE STR. ARENEI, din municipiul Satu Mare

           În temeiul art.41, art.44 aliniat 1 din Legea nr 273 din 29 iunie 2006, actualizată, privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
            În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 4,lit. “d” si art. 45 aliniat 2 litera “a” din Legea 215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: LUCRĂRI DE REABILITARE – REŢELE DE CANAL PE STR. ARENEI, din municipiul Satu Mare conform ANEXEI 1.
Art.2. Lucrările de reparaţii - modernizări se vor executa din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                          Secretar
                                                                             Suciu Mariana