Hotărârea nr. 183/2007

privind aprobarea cofinanţării de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare şi Municipiul Satu Mare a obiectivului de investiţie „Modernizarea sistemului de distribuţie a agentului termic la Colegiul Naţional Doamna Stanca din municipiul Satu Mare” [Reabilitare clădire Colegiul Naţional D-na Stanca]
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                              
 SATU MARE                                   HOTĂRÂREA nr.183/20.09.2007
privind aprobarea cofinanţării de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare şi Municipiul Satu Mare a obiectivului de investiţie „Modernizarea sistemului de distribuţie a agentului termic la Colegiul Naţional Doamna Stanca
din municipiul Satu Mare” [Reabilitare clădire Colegiul Naţional D-na Stanca]

     În conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/28.03.2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 219/30.03.2007, hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat - ANEXA poz. 49
În conformitate cu  prevederile art. 36, aliniat 2 litera "e” coroborat cu aliniat 7 litera „a”, şi art. 45, aliniat 2 litera „f”, din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,
                
Consiliul local al municipiului Satu Mare,
HOTĂRĂŞTE :
        
    Art.1. Se aprobă cofinanţarea de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare şi Municipiul Satu Mare a obiectivului de investiţie „Modernizarea sistemului de distribuţie a agentului termic la Colegiul Naţional Doamna Stanca  din municipiul Satu Mare [Reabilitare clădire Colegiul Naţional D-na Stanca], cu suma de 232.000 lei, conform Contract nr. 4590 /13.10.2006 încheiat între Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare şi SC Samgec SRL.
       Art.2. Cota de participare la cofinanţare conform art. 1 a Municipiului Satu Mare este de 232.000 lei.
       Art.3. Se aprobă încheierea unui Act adiţional între Municipiul Satu Mare, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare şi SC Samgec SRL la Contractul nr. 4590/13.10.2006 încheiat între Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare şi SC Samgec SRL, în aceleaşi condiţii de contractare, în vederea cofinanţării în cotă parte a obiectivului de investiţie „Modernizarea sistemului de distribuţie a agentului termic la Colegiul Naţional Doamna Stanca  din municipiul Satu Mare” [Reabilitare clădire Colegiul Naţional D-na Stanca].
      Art.4. Suma prevăzută la art. 2 va fi asigurată  din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, alocată municipiului Satu Mare prin H.G. nr. 300/28.03.2007.
    Art.5. La data finalizării şi recepţiei lucrărilor, în vederea înregistrării în patrimoniul municipiului Satu Mare a obiectivului de investiţie, se va încheia un Protocol cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare.
       Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate: Serviciul Investiţii şi Direcţia economică.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                                 Secretar
                                                                                     Suciu Mariana