Hotărârea nr. 182/2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: ” Amenajare Sală de gimnastică la Colegiul Naţional Kolcsey Ferencz” din municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                             
SATU MARE                                             
                                          


HOTĂRÂREA nr.182/20.09.2007
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investiţie:  ” Amenajare Sală de gimnastică la Colegiul Naţional Kolcsey Ferencz” din municipiul Satu Mare

Ţinând cont de solicitarea Colegiului Naţional „Kolcsey Ferencz”, înregistrată la Primăria Satu Mare cu nr. 28906/13.08.2007;
În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1,2 şi 3 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – economice,
     În baza prevederile art. 36, aliniat 4 litera „d” şi art. 45 aliniat 2 litera „a” din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală.Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se aprobă  studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie:” Amenajare Sală de gimnastică la Colegiul Naţional Kolcsey Ferencz” din municipiul Satu Mare, conform ANEXEI 1 şi trecerea la faza următoare de proiectare;
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia tehnică, Direcţia economică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                                 Secretar
                                                                                     Suciu Mariana