Hotărârea nr. 181/2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie: ”Reabilitare clădire la Şcoala Avram Iancu “din municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                             
SATU MARE                                         
                                          


HOTĂRÂREA nr.181/20.09.2007
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul  de investiţie:  ”Reabilitare clădire la Şcoala Avram Iancu “din municipiul Satu Mare


        Ţinând cont de solicitarea cu nr. 32611/12.09.2007 venită din partea Şcolii cu clasele I-VIII „Avram Iancu „din municipiul Satu Mare;
        În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1,2 şi 3 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – economice;
     În baza prevederile art. 36, aliniat 4 litera „d” şi art. 45 aliniat 2 litera „a” din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală.


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


    Art.1. Se aprobă  studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie: ”Reabilitare clădire la Şcoala Avram Iancu” din municipiul Satu Mare, conform ANEXEI 1 şi trecerea la faza următoare de proiectare;
    Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia tehnică, Direcţia economică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                                           Secretar
                                                                                               Suciu Mariana