Hotărârea nr. 18/2007

privind stabilirea cuantumului lunar al burselor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Satu Mare pe anul calendaristic 2007
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE

HOTĂRÂREA nr.18/22.02.2007
privind stabilirea cuantumului lunar al burselor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Satu Mare pe anul calendaristic 2007

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/29.06.2006, privind finanţele publice locale,
În temeiul Legii 486/27.12.2006 privind bugetul de stat pe anul 2007,
Având la bază art.38, alin.2 lit.d, al.6 lit.a pct.1 din Legea 215/2001,actualizata, privind administraţia publică locală,
În baza, Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.1/25.01.2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a municipiului Satu Mare pe anul 2007,
În baza H.G.NR.558/1998, privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi,
În temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1.Se aprobă stabilirea cuantumului lunar al bursei de merit la 54 lei Ron.
Art.2.Se aprobă stabilirea cuantumului lunar al bursei de performanta la 60 lei Ron.
Art.3.Se aprobă stabilirea cuantumului lunar al bursei de studiu la 18 lei Ron.
Art.4. Se aprobă stabilirea cuantumului lunar al bursei sociale, al bursei de boala, bursei pentru orfani, al bursei pentru ”Eroi ai Revoluţiei” la 36 lei Ron.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.PREŞEDINTE DE ŞEDINTE                              CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                           Secretar
                                                                                 Suciu Mariana