Hotărârea nr. 178/2007

privind stabilirea destinaţiei imobilului situat in municipiul Satu Mare, Bd. Unirii nr.97
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                   
SATU MARE                                                                    
                                      
                                        
HOTĂRÂREA nr.178/20.09.2007
privind stabilirea destinaţiei imobilului situat in municipiul Satu Mare, Bd. Unirii nr.97

Având în vedere Expunerea de motive precum şi Raportul de specialitate,
Ţinând cont de  H.C.L. nr.125/24.05.2007 privind aprobarea infiintarii „Clubului Sportiv Municipal Satu Mare”
Urmare a solicitării Clubului Sportiv Municipal Satu Mare  şi Asociatiei Judetene de Fotbal Satu Mare  înregistrata la Primăria Satu Mare sub nr. 24778/06.07.2007;z
În temeiul art. 36, aliniat 5, litera “a” si art. 45, aliniat 3  din  Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă  atribuirea cotei de 1/5 din imobilul situat în Satu Mare,  str.Unirii nr.97 , înscris în CF cu nr.6748 , nr.cadastral 14836 cu o suprafaţă de 3636 mp în administrarea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, pe o perioadă de 5 ani, în vederea constituirii sediului social.
Art.2. Se aprobă  închirierea cotei de 4/5 din imobilul situat în Satu Mare a unei cote de 4/5 din imobilul situat în Satu Mare Mare , str.Unirii nr.97 , înscris în CF cu nr.6748, nr. cadastral 14836 cu o suprafaţă de 3636 mp către Asociatia Judeteana de Fotbal Satu Mare.
Art.3. Termenul închirierii este de 5 ani, începând de la data semnării contractului de închiriere, anexă la prezenta hotărâre.
    Art.4  Se aproba contractul cadru de inchiriere cuprins in Anexa prezentei Hotarari.
Art.5. Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 şi art. 2 se va face pe bază de proces-verbal, încheiat între părţile interesate în 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică, Serviciul Investiţii şi Serviciul juridic.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                                Secretar                                      
                                            `                                      Suciu Mariana