Hotărârea nr. 177/2007

privind procedura de vânzare prin negociere directa a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE                                        HOTĂRÂREA nr.177/20.09.2007
privind  procedura de vânzare prin negociere directa a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Biroul Evidenta Patrimoniu prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Satu Mare aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Satu Mare.
Vânzarea terenurilor se impune în vederea rezolvării situaţiei unor terenuri folosite în prezent de persoane fizice sau juridice în virtutea unor stări de fapt moştenite înainte şi după 1990 şi nerezolvate încă,
Având în vedere prevederile art.5 alin.2 din Legea 213/1998 şi ale Titlului X din Legea nr.247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor,  
În temeiul art.36, aliniat 5, litera “b” coroborat cu art.123 alin.3  din  Lege nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :


Art.1. Se abrogă H.C.L. nr. 23/09.02.2006 si  H.C.L. nr. 118/15.06.2006.
Art.2 Vânzarea prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare pe care sunt ridicate construcţii, se vând constructorilor sau deţinătorilor de bună credinţă cu respectarea art.123 alin.2 şi 3 din Legea 215/2001, republicată.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Biroul Evidenţă Patrimoniu şi Serviciul Juridic Contencios Arhivă.
Art.4 Hotărârea se comunică celor interesaţi şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                                      Secretar
                                                                                         Suciu Mariana