Hotărârea nr. 176/2007

privind aprobarea documentatiei: PLANUL URBANISTIC ZONAL “ DOUĂ IMOBILE DE LOCUIT CU MAI MULTE APARTAMENTE P+2E+M, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Depozitelor, nr.1
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


                                                                                                                       
HOTĂRÂREA nr.176/20.09.2007
privind aprobarea documentatiei:  PLANUL URBANISTIC ZONAL “ DOUĂ IMOBILE DE LOCUIT CU MAI MULTE APARTAMENTE
P+2E+M, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Depozitelor,  nr.1


În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L. 286/2006 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e şi art.121 alin.3 din Legea 215/2001, republicată în temeiul L. 286/2006  a administraţiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă documentatia PLANUL URBANISTIC ZONAL “DOUĂ IMOBILE DE LOCUIT CU MAI MULTE APARTAMENTE P+2E+M, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE ”Amplasament: Satu Mare, str.Depozitelor, nr.1 în conformitate cu anexele.
Art.2 Se acceptă oferta de donaţie a S.C. Calimera S.R.L. privind cota de 245/1549 m.p. teren din CF nr.57513, nr. top.6536/18.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                                 Secretar
                                                                                    Suciu Mariana