Hotărârea nr. 175/2007

privind aprobarea documentatiei: PLANUL URBANISTIC ZONAL : “ SALON AUTO ŞI SERVICE, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, DN 19 A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE
                                       

HOTĂRÂREA nr.175/20.09.2007
privind aprobarea documentatiei:  PLANUL URBANISTIC ZONAL : “ SALON AUTO ŞI SERVICE, ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, DN 19 A

În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L. 286/2006 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 2001 republicată în temeiul L. 286/2006  a administraţiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă documentatia PLANUL URBANISTIC ZONAL “ SALON AUTO ŞI SERVICE,  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, DN 19 A în conformitate cu anexele.
Art.2 Se introduce în intravilan terenul, reprezentat prin CF nr. 6095 nedef., nr.top.374/4, în suprafaţă de 2 ha, proprietatea S.C. D&C Impex S.R.L. Oradea.
Art.3 Autorizaţia de construcţie se va elibera după donarea terenului în suprafaţă de 870 mp, în domeniul public al municipiului Satu Mare, conform documentaţiei anexate proiectului de hotărâre, planşa nr.4-A.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                                        Secretar
                                                                                            Suciu Mariana