Hotărârea nr. 174/2007

privind aprobarea documentatiei : PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “REFUNCŢIONALIZARE ŞI EXTINDERE ATELIER TÂMPLĂRIE ŞI HALĂ DEPOZITARE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Careiului, f.nr.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA NR.174/20.09.2007
privind aprobarea documentatiei : PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “REFUNCŢIONALIZARE ŞI EXTINDERE ATELIER TÂMPLĂRIE ŞI HALĂ DEPOZITARE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare,  str. Careiului, f.nr.

În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă documentatia:  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU  “REFUNCŢIONALIZARE ŞI EXTINDERE ATELIER TÂMPLĂRIE ŞI HALĂ DEPOZITARE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare,  str. Careiului, f.nr. în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                                 Secretar
                                                                                     Suciu Mariana