Hotărârea nr. 173/2007

privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT P+M ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Andrei Mureşanu, nr.18
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA NR.173/20.09.2007
privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT P+M  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare,  str. Andrei Mureşanu, nr.18În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă documentatia:  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU  “CASĂ DE LOCUIT P+M  ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” Amplasament: Satu Mare,  str. Andrei Mureşanu, nr.18  în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                                                    Secretar
                                                                                                        Suciu Mariana