Hotărârea nr. 172/2007

rivind angajamentul Consiliului local al municipiului Satu Mare de a asigura cofinanţarea implementării proiectului „Educaţie civică – start spre emanciparea comunităţii romme” prin Programul Măsuri de incluziune socială, pentru schema de finanţare Phare 2006/018-147.04.02

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE                                                                           
                                                             
                                                                                                                  
HOTĂRÂREA Nr. 172/23.08.2007

privind angajamentul Consiliului local al municipiului Satu Mare de a asigura  cofinanţarea implementării  proiectului „Educaţie civică – start spre emanciparea comunităţii romme” prin Programul Măsuri de incluziune socială, pentru schema de finanţare Phare 2006/018-147.04.02


În temeiul prevederilor art.41 şi art. 53 ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.46/2007, precum şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, cu
modificările şi completările ulterioare;

În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (6), lit. “a”, pct.2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată in temeiul Legii nr. 286/2006 precum si art. 45 alin. 2 din aceeasi lege.


             
Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă cota de 10% cofinanţare din totalul costurilor  eligibile ale proiectului „Educaţie civică – start spre emanciparea comunităţii romme”  , respectiv  până la acoperirea sumei de 15.000 eur.  la cursul inforeuro din lunile efectuării plăţilor ;

Art.2. Cofinanţarea se va asigura sub rezerva  acordării finanţării nerambursabile,  pe durata derulării proiectului, sumele necesare  fiind  cuprinse în bugetele locale aferente perioadei de implementare a proiectului;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi  serviciile de specialitate;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.


 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                          CONTRASEMNAT
Kovacs Jacint                                                                    Secretar
                                                                                          Suciu Mariana