Hotărârea nr. 171/2007

privind modificarea art. 1 din HCL nr. 69/29.03.2007 privind transmiterea unui imobil către Universitatea Tehnică Cluj Napoca
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE


                                   
HOTĂRÂREA Nr. 171/23.08.2007
privind modificarea art. 1 din HCL nr. 69/29.03.2007 privind transmiterea unui imobil către Universitatea Tehnică  Cluj Napoca


Având în vedere Expunerea de motive precum şi Raportul de specialitate,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2001,
În conformitate cu dispoziţiile art. 124 din aceeaşi lege,

Consiliul local al municipiului Satu Mare


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1.  Se aprobă modificarea conţinutului art. 1 din H.C.L. nr. 69/29.03.2007 care va avea următorul conţinut: „Se dă în folosinţă gratuită pe durata utilizării în scopul desfăşurării activităţii de învăţământ superior de stat către Universitatea Tehnică Cluj Napoca, imobilul situat în Satu Mare, str. M. Kogălniceanu nr. 5, înscris în CF Satu Mare 7007 N sub nr. cadastral 11121, căruia în natură îi corespunde casă şi teren în suprafaţă de 1726  mp”.
Art. 2. Se aprobă încheierea unui act adiţional la Convenţia privind transmiterea imobilului situat în Satu Mare, str. Mihail Kogălniceanu nr. 5 către Universitatea Tehnică Cluj Napoca, anexă la HCL nr. 69/29.03.2007, prin care se modifică Cap. I, I.1. care va avea următorul conţinut: „Obiectul Convenţiei îl constituie transmiterea în folosinţă gratuită, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ superior de stat, a imobilului situat în Satu Mare, str. M. Kogălniceanu nr. 5, înscris în CF 7007 N  sub nr. cadastral 11121, în suprafaţă de 1726 mp.”
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare.PRESEDINTE DE SEDINTA                       CONTRASEMNAT
Kovacs Jacint                                                  Secretar
                                                                        Suciu Mariana