Hotărârea nr. 17/2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “Mansardare imobil Grădiniţa „Draga mea” [UNIO] din municipiul Satu Mare”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.17/22.02.2007
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “Mansardare imobil Grădiniţa „Draga mea” [UNIO] din municipiul Satu Mare”

 

   În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1, 2 şi 3 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
    În conformitate cu prevederile art.38, aliniat 4, lit.d şi art.46 aliniat 2 litera a din Legea 215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor,

 

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Mansardare imobil Grădiniţa „Draga mea” [UNIO] din municipiul Satu Mare” - faza SF, conform  ANEXEI 1 şi trecerea la faza următoare de proiectare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASENMAT
Fogel Vasile                                                                         Secretar
                                                                                          Suciu Mariana

ANEXA nr. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare Nr. 17/22.02.2007

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție:

“Mansardare imobil Grădinița „Draga mea” [UNIO] din municipiul Satu Mare”

Denumirea obiectivului de investiții: “ Mansardare imobil Grădinița „Draga mea” [UNIO] din municipiul Satu Mare”

Elaborator:    SC ARHI STIL SRL Satu Mare

Proiect nr. 81/2006

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare

Amplasamentul obiectivului: Municipiul Satu Mare, b-dul Lucian Blaga nr. 19/A

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • 1. Valoarea totală a investiției          2.126.081,12 lei

din care:

  • - construcții - montaj              1.858.412,60 lei

- utilaje și echipamente, cu

montaj                                         0,00 lei

  • 2. Eșalonarea investiției

_______________INV__________2.126.081,12 lei_________________

C + M        1.858.412,60   lei

din care:

Anul I                     INV 2.126.081,12 lei

C + M               1.858.412,60 lei

  • 3. Durata de realizare a investiției : 5 luni, din care:

  • - proiectare 2 luni

  • - execuție 3 luni

  • 4. Caracteristici tehnice:

Suprafața construită 1.031,1 mp

Suprafața utilă 1.654,8 mp

Înălțimea interioară 2,84 m

Dimensiunile maxime în plan ale clădirii propuse pentru mansadare 57,62 m x 36,20 m

Regim de înălțime P+1E+M (în urma mansardării)

  • 5. Finanțarea obiectivului : surse proprii ale Consiliului local al municipiului Satu Mare, fonduri guvernamentale special alocate și din alte fonduri legal constituite.

Valorile sunt confidențiale, includ TVA și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare