Hotărârea nr. 169/2007

privind aprobarea dezvoltării reţelei serviciilor comunitare pentru copil şi familie prin preluarea Centrului de zi şi de consiliere pentru susţinerea familiilor aflate în criză în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE                                                                           
                                                              
 

HOTĂRÂREA Nr. 169/23.08.2007

privind aprobarea dezvoltării reţelei serviciilor comunitare pentru copil şi familie prin preluarea Centrului de zi  şi de consiliere pentru  susţinerea familiilor aflate în criză în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;


Având în vedere:
- iniţiativa primarului municipiului Satu Mare, exprimată prin expunerea de motive;
-   raportul de specialitate întocmit de Serviciul Public de Asistenţă Socială;
-   prevederile art. 5 alin. 3 şi art. 106 din Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizata;      
-   H.C.L nr. 196 din 28.09.2006 privind aprobarea transferării clădirii fostei centrale termice „CT Solidarităţii- Aleea Mirceşti nr.10” în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială în scopul înfiinţării unui centru de zi/consiliere;
-   H.C.L nr. 93 din 26. 04.2007 privind aprobarea planului Strategic de dezvoltare în domeniul asistenţei sociale;
         În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. „a”, pct. 2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata in temeiul Legii nr. 286/2006 precum si a art. 45 din aceeasi lege.

         
Consiliul Local al municipiului Satu Mare


HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă  preluarea Centrului de zi/de consiliere ce urmeaza a fi infiintat de catre DGASPC,  în cadrul Programului de Interes Naţional ANPDC-2007/PIN 4- in vederea dezvoltarii retelei serviciilor comunitare pentru copil si familie;
Art.2. Se aproba preluarea serviciilor oferite, a costurilor de intretinere si personal dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului prin alocarea resurselor financiare de la bugetul local;
Art.3. Se aprobă alocarea resurselor financiare, necesare desfăşurării activităţii Centrului de zi/ de consiliere dezvoltat în baza PIN-4, pentru o perioadă de minim 3 ani de la încheierea finanţării;
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.PRESEDINTE DE SEDINTA                                    CONTRASEMNAT
Kovacs Jacint                                                               Secretar
                                                                                      Suciu Mariana