Hotărârea nr. 168/2007

privind stabilirea cuantumului maxim, precum şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale pentru familiile aflate în imposibilitatea acordării unor îngrijiri corespunzătoare copiilor;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE                                                                           
                                                             
 

HOTARAREA Nr. 168/23.08.2007

privind stabilirea cuantumului maxim, precum şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale pentru familiile aflate în imposibilitatea acordării unor îngrijiri corespunzătoare copiilor;


Având în vedere:
- iniţiativa primarului municipiului Satu Mare, exprimată prin expunerea de motive;
-  raportul de specialitate intocmit de Serviciul Public de Asistenţă Socială;
- prevederile art. 121 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;      
         În temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit “d” din Legea 215/2001, a administratiei publice locale, republicata in temeiul Legii nr. 286/2006, precum si art. 45 alin. 2 din aceeasi lege


         
Consiliul Local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se stabileşte cuantumul maxim al prestaţiei financiare excepţionale care se acordă din bugetul local în suma maximă de 1000 de euro, echivalent în lei, pentru fiecare caz în parte, prin dispoziţia Primarului, pe baza datelor din ancheta socială şi planul de servicii.

Art.2. Se stabilesc condiţiile de acordare a prestaţiei financiare excepţionale, după cum urmează :
a) cazul pentru care se acordă prestaţia financiară excepţională să se încadreze în prevederile art. 121 şi 122 din Legea 272/2004;
b) familia să aibă domiciliul stabil pe raza municipiului Satu Mare;
c) veniturile familiei să fie modeste, dovedind caracterul excepţional al situaţiei temporare în care se află la un moment dat familia care nu poate să asigure îngrijirea corespunzătoare copilului;

Art.3. Cu suma astfel aprobată se va rectifica în mod corespunzător bugetul Serviciului Public de Asistenţă Socială;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.PRESEDINTE DE SEDINTA                                              CONTRASEMNAT
Kovacs Jacint                                                                         Secretar
                                                                                               Suciu Mariana