Hotărârea nr. 167/2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “Reabilitare centrale termice aparţinătoare Spitalului Judeţean Satu Mare”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                      
SATU MARE                             
                                           
HOTĂRÂREA Nr. 167/23.08.2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “Reabilitare centrale termice aparţinătoare Spitalului Judeţean Satu Mare”    În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
    În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 4, lit. “d” şi art. 45 aliniat 2 litera “a” din Legea 215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor,


Consiliul local al municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Reabilitare centrale termice aparţinătoare Spitalului Judeţean municipiul Satu Mare” - faza SF, conform  ANEXEI 1 şi trecerea la faza următoare de proiectare.

Art. 2. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Primarul municipiului Satu Mare.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         CONTRASEMNAT
Kovacs Jacint                                                                  Secretar
                                                                                           Suciu Mariana