Hotărârea nr. 166/2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “Extinderea şi reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII Dr. Vasile Lucaciu” din municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                      
SATU MARE                             
                                    


HOTĂRÂREA nr.166/23.08.2007
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “Extinderea şi reabilitarea Şcolii  cu clasele I-VIII  Dr. Vasile Lucaciu” din municipiul Satu Mare


    În temeiul art. 41, art.44 aliniat 1 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006, actualizată, privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
    În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 4, lit. “d” şi art. 45 aliniat 2 litera “a” din Legea 215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :


Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Extinderea şi reabilitarea Şcolii  cu clasele I-VIII  Dr. Vasile Lucaciu” din municipiul Satu Mare” - faza SF, conform  ANEXEI 1 şi trecerea la faza următoare de proiectare.
Art.2. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Primarul municipiului Satu Mare.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNAT
Kovács Jácint                                                                         Secretar
                                                                                                  Suciu Mariana