Hotărârea nr. 165/2007

privind stabilirea funcţiilor publice şi modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL
SATU MARE
HOTĂRÂREA nr.165/23.08.2007

privind stabilirea funcţiilor publice şi modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Satu MareAvând în vedere: iniţiativa primarului municipiului Satu Mare exprimată prin expunerea de motive, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare, raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane,  avizul ANFP Bucureşti  nr. _______
În conformitate cu prevederile art. 107 şi 112  din  Legea nr. 188/1999 republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, prevederile Ordonanţei nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a  legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcţionarilor publici precum si creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici in anul 2007, prevederile Ordonanţei nr.10/2007 privind salarizarea personalului contractual,  
În temeiul prevederilor art. 36 al. 2 lit. “a”, alin 3 lit. “b” si art.  45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 actualizată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă funcţiile publice şi funcţiile în regim contractual pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Satu Mare, conform anexei nr. 1.
Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Satu Mare, conform anexei nr. 2.
Art.3. Se aprobă Organigrama Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Satu Mare,  conform anexei nr. 3.
Art.4. Anexele 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Resurse Umane.
Art.6. Prezenta se comunică cu: ANFP Bucureşti, Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare, SPCLEP Satu Mare şi se afişează pe site-ul instituţiei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNAT
Kovács Jácint                                                    Secretar
                                                                            Suciu Mariana