Hotărârea nr. 164/2007

privind numirea d-lui Simon Iosif director general al SC Transurban SA Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE                                                        
 


HOTĂRÂREA nr.164/23.08.2007
privind numirea d-lui Simon Iosif director general al SC Transurban SA Satu MareAvând în vedere Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul resurse umane, Expunerea de Motive, Procesul Verbal din data de 25.06. 2007 al Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de director general al SC ransurban SA Satu Mare,
Ţinând seama de HCL nr.211/10.11.2005 privind aprobarea organigramei, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi stabilirea drepturilor salariale pentru conducerea SC Transurban SA , HCL nr. 194/13.10.2005 privind aprobarea participării municipiului Satu Mare în calitate de acţionar la SC Transurban SA, precum şi de prevederile HCL nr.119/24.05.2007,
În conformitate cu prevederile Legii 31/1990/R privind societăţile comerciale – art. 153^ 1, art.153^2, art.153 ^ 12, Legea nr.215/2001/R privind administraţia publică locală, art.36 alin.2 lit.a, alin. 3 lit.c, alin.6 lit. a pct.14,
În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001/R privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

    Art.1. Se numeşte în funcţia de director general al SC Transurban SA Satu Mare, pentru un mandat de 4 ani, d-ul Simon Iosif.
    Art.2. Se mandatează primarul municipiului Satu Mare să sunţină numirea  d-ului Simon Iosif ca director general al C Transurban SA Satu Mare, în faţa Adunării Generale a Acţionarilor.
    Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul resurse umane.
    Art. 4.Prezenta se comunică celor interesaţi şi d-lui Şimon Iosif.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNAT
Kovács Jácint                                                            Secretar
                                                                                   Suciu Mariana