Hotărârea nr. 163/2007

privind aprobarea documentatiei: PLANUL URBANISTIC ZONAL PE STRADA AMAŢULUI ÎN MUNICIPIUL SATU MARE Amplasament: Satu Mare, zona str. Amaţiului
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.163/23.08.2007
privind aprobarea documentatiei:  PLANUL URBANISTIC ZONAL PE STRADA AMAŢULUI ÎN MUNICIPIUL SATU MARE
Amplasament: Satu Mare, zona str. Amaţiului
În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L. 286/2006 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 2001 republicată în temeiul L. 286/2006  a administraţiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă documentaţia PLANUL URBANISTIC ZONAL PE STRADA AMAŢULUI ÎN MUNICIPIUL SATU MARE Amplasament: Satu Mare, zona str. Amaţiului în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNAT
Kovács Jácint                                                         Secretar
                                                                                  Suciu Mariana