Hotărârea nr. 161/2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a acordului privind contractarea finanţării în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, a obiectivului : ”Reamenajare spaţii verzi şi terenuri de joacă în cartierele Carpaţi I, Carpaţi II şi Micro 17 din municipiul Satu Mare”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                 
SATU MARE                                             
                                          HOTĂRÂREA Nr. 161/9.08.2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a acordului privind contractarea finanţării în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, a obiectivului : ”Reamenajare spaţii verzi şi terenuri de joacă în cartierele Carpaţi I, Carpaţi II şi Micro 17 din  municipiul Satu Mare”


Conform art. 4 din  Ordonanţa de  Urgenţă a Guvernului nr.59 din 20.06.2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi şi prevederilor de la punctul VI din Ordin nr.1166 din 17 iulie 2007 a Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional menţionat,
În temeiul art.2 din Legea nr.213 din 17 noiembrie 1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
În baza prevederilor art.36, aliniat 4, lit.”d”şi „f”, art.126 şi în temeiul art.45, aliniat 2, lit.”e”, din Legea nr.215/2001 republicată privind Administraţia Publică Locală;


Consiliul Local al municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1.     Se aprobă  studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie: ”Reamenajare spaţii verzi şi terenuri de joacă în cartierele Carpaţi I, Carpaţi II şi Micro 17 din  municipiul Satu Mare”, prevăzuţi în ANEXA 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art. 2. Se  aprobă punerea la dispoziţie pentru implementarea proiectului a suprafeţelor de teren identificate conform ANEXA 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3  Se aprobă aplicarea la „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi „ şi acordul cu privire la contractarea finanţării pentru obiectivul de investiţie ”Reamenajare spaţii verzi şi terenuri de joacă în cartierele Carpaţi I, Carpaţi II şi Micro 17 din  municipiul Satu Mare”

    Art.4. Se desemnează persoana responsabilă de proiect care reprezintă solicitantul în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu şi se împuterniceşte pentru semnarea contractului de finanţare dl. Leş Gabiel-viceprimar.

    Art.5  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.                                        


PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNAT
Kovacs Jacint                                                                          Secretar
                                                                                                Suciu Mariana