Hotărârea nr. 16/2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “Mansardare imobil Grădiniţa „Dumbrava minunată” [Tricotex] din municipiul Satu Mare”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE

HOTĂRÂREA nr.16/22.02.2007
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “Mansardare imobil Grădiniţa „Dumbrava minunată” [Tricotex] din municipiul Satu Mare”   În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1,2 şi 3 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
    În conformitate cu prevederile art. 38, aliniat 4, lit. d şi art. 46 aliniat 2 litera a din Legea 215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Mansardare imobil Grădiniţa „Dumbrava minunată” [Tricotex]  din municipiul Satu Mare” - faza SF, conform ANEXEI 1 şi trecerea la faza următoare de proiectare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare.


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNAT
        Fogel Vasile                                                                      Secretar
                                                                                                 Suciu Mariana


ANEXA nr. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare Nr. 16 / 22.02.2007

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie:

“Mansardare imobil Gradinita “Dumbrava minunata” [Tricotex] din municipiul Satu Mare”

Denumirea obiectivului de investitii: “Mansardare imobil Gradinita „Dumbrava minunata” [Tricotex] din municipiul Satu Mare”

Elaborator:    SC ARHI STIL SRL Satu Mare

Proiect nr. 80/2006

Persoana juridica achizitoare: Municipiul Satu Mare

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare

Amplasamentul obiectivului: Municipiul Satu Mare, str. Gavril Lazar nr. 21

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • 1. Valoarea totala a investitiei            872.977,68 lei

din care:

  • - constructii - montaj                 644.496,80 lei

- utilaje si echipamente, cu

montaj                              84.900,00 lei

  • 2. Esalonarea investitiei

______________INV__________872.977,68 lei________

C + M        644.496,80 lei

din care:

Anul I                   INV 872.977,68 lei

C + M               644.496,80 lei

  • 3. Durata de realizare a investitiei : 5 luni, din care:

  • - proiectare 2 luni

  • - executie 3 luni

  • 4. Caracteristici tehnice:

Suprafata construita 345,32 mp

Suprafata utila actuala 617,02 mp

Dimensiunile maxime ale cladirii propuse pentru mansardare 31,70 m x 14,88 m

Înaltimea interioara 2,95 m

Regim de înaltime S+P+1E+M (în urma mansardarii)

  • 5. Finantarea obiectivului : surse proprii ale Consiliului local al municipiului Satu Mare, fonduri guvernamentale special alocate si din alte fonduri legal constituite.

Valorile sunt confidentiale, includ TVA si se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare