Hotărârea nr. 159/2007

de modificare a H.C.L. nr. 128/31.05.2007 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de salubrizare practicate de S.C. FLORISAL S.A. Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI        
SATU MARE

                                    HOTĂRÂREA Nr. 159/26.07.2007
de modificare a H.C.L. nr. 128/31.05.2007 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de salubrizare practicate de S.C. FLORISAL S.A. Satu Mare


    Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă şi al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Servicii Publice    
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c şi d, alin. 6 lit. a, pct. 14, art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în temeiul Legii nr. 286/2006
    

Consiliul local al municipiului Satu Mare
                    HOTĂRĂŞTE:

    Articolul 1: Titlul H.C.L. nr. 128/31.05.2007 se modifică şi va avea următorul conţinut: Hotărârea Consiliului Local nr. 128/31.05.2007 privind aprobarea  tarifelor pentru lucrări de salubrizare practicate de S.C. Florisal S.A. Satu Mare.
    Articolul 2:  Articolul 1 al H.C.L. nr. 128/31.05.2007 se modifică şi va avea următorul conţinut:  „Se aprobă noile tarife pentru lucrările de salubrizare practicate de S.C. Florisal S.A. Satu Mare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.06.2007.”
    Articolul 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului municipiului.
    Articolul 4: Prezenta se va comunica celor îndreptăţiţi.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 CONTRASEMNAT
Kereskenyi Gabor                                                                   Secretar
                                                                                                   Suciu Mariana