Hotărârea nr. 158/2007

Privind ajustarea tarifelor la transportului urban de călători pe raza municipiului Satu Mare
CONSILIUL LOCAL                                 
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                                         HOTĂRÂREA Nr. 158/26.07.2007


Privind ajustarea tarifelor la transportului urban de călători pe raza
municipiului Satu Mare

      În conformitate cu HCL nr. 212/10.11.2005 privind aprobarea regulamentului de delegare a gestiunii serviciilor publice privind activitatea regulată de transport public local de călători.
     În temeiul art. 36., alin 5. lit. a. şi alin.6., lit. a., pct. 14. din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală  republicata in temeiul Lg. 286/2006.  şi art. 59., pct. 4. din OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.
     În conformitate cu prevederile art. 45 , alin. 1. din Legea 215/2001privind administratia publica locala  republicata in temeiul Lg. nr.286/2006.


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1.  Se aprobă tarifele valabile pe mijloacele de transport urban de călători, pe raza municipiului Satu Mare începând cu 01.09.2007 după cum urmează:
  - bilete           - tarif întreg                                                                                 1,5 lei/buc
                        - tarif pentru pensionari limită de vârstă                                0,75 lei/buc
                        - valabil 24 ore pe toate liniile orăşeneşti ale                       5,0 lei/buc
                          SC. Transurban SA Satu Mare

- abonamente  - pe o linie                                                                              45,0 lei/buc
                        - pe două linii                                                                             63,0  lei/buc
          - pe toate liniile                                                                     74,0 lei/buc
            - pentru elevii cu domiciliul în mun. Satu Mare  (valabil             7,5 lei/buc  
              numai cu tichet)

- bilet suprataxă (taxabil în mijloacele de transport cu plata pe loc)            20,0 lei/buc

Art. 2. Biletul de suprataxă este valabil numai pentru cursa taxată şi se aplică de către agentul constatator persoanelor găsite în mijloacele de transport în comun de călători, fără bilet de călătorie, abonament sau alt act eliberat de SC. Transurban SA. Satu Mare, valabil, care să justifice dreptul de a călători cu mijloacele de transport în comun de călători.

Art. 3.  Abonamentul pentru elevi este valabil pe toate liniile de oras in luna pentru care a fost eliberat şi numai însoţit de tichet. Tichetul este valabil un an şi se eliberează de către SC. Transurban SA pe baza adeverinţei eliberate de către unitatea şcolară unde este înscris acesta. Diferenţa de la de la valoarea stabilită la abonamentul pentru elevi până la valoarea integrală a unui abonament pe o linie se suportă din bugetul municipiului Satu Mare.

Art. 4.   Preţul unui abonament pe o linie – valabil pentru 15 zile este 23,00 lei.

Art. 5.   Preţul unui abonament pe două linii – valabil pentru 15 zile este 32,00 lei.

Art. 6.   Preţul unui abonament pe toate liniile – valabil pentru 15 zile este 37,00 lei.

Art. 7.   Perioada de 15 zile pentru care se emit aceste legitimaţii de călătorie nu poate depăşi ultima zi a lunii calendaristice.

Art. 8.   Se aprobă un tarif de 38,00 lei pe persoană pentru transportul lunar pe bază de legitimaţie, valabilă pentru beneficiarii prevederilor Decretului Lege nr.118/1990 şi a Legii 189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 06.03.1945, precum şi celor deportaţi în străinătate ori constituiţi în prizionierat, cu modificările ulterioare. Tariful va fi corectat cu inflaţia de comun acord cu Casa  Judeţeană de Pensii.

Art. 9.  Tarifele menţionate la art. 1 conţin TVA de 19% şi se  aplică de către SC Transurban SA Satu Mare odată începînd cu 01.09.2007.

Art. 10. Se stabileşte valoarea amenzii contravenţionale pentru călătoie fără legitimaţie de călătorie valabilă de la 100 lei la 300 lei. Procesul verbal de contravenţie se întocmeşte în conformitate cu  OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Art. 11 . Prezenta hotărâre abrogă HCL239/30.11.2006, începând cu data de 01.09.2007.
 
Art. 12. Biletele cu tarif vechi se vor mai putea  utiliza până la data de 30.09.2007.

Art. 13. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC. Transurban SA. Satu Mare în colaborare cu D.I.T.L. Satu Mare.

Art. 14. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului municipiului Satu Mare.        


     PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNAT
    Kereskenyi Gabor                                                                Secretar
                                                               Suciu Mariana