Hotărârea nr. 156/2007

privind aprobarea documentatia PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINŢE ŞI SERVICII S+P+4 ŞI S+P+2+M ” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare, str. Corvinilor, nr.49
CONSILIUL LOCAL SATU MARE

HOTĂRÂREA Nr. 156/26.07.2007

privind aprobarea documentatia  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINŢE ŞI SERVICII S+P+4 ŞI S+P+2+M ” ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE.
Amplasament: Satu Mare,  str. Corvinilor, nr.49


În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001  republicată în temeiul L.286/2006 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L.286/2006  a administraţiei publice locale,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINŢE ŞI SERVICII S+P+4 ŞI S+P+2+M ” ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare,  str. Corvinilor, nr.49, în conformitate cu anexele.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                               CONTRASEMNAT
Kereskenyi Gabor                                                         Secretar
                                                                                     Suciu Mariana