Hotărârea nr. 154/2007

privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC DE DETALIU ZONA STR. MAHATMA GHANDI - STR. AUREL VLAICU ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare, str. Mahatma Ghandi – Aurel Vlaicu
CONSILIUL LOCAL SATU MARE

HOTĂRÂREA Nr. 154/26.07.2007

privind aprobarea documentatia : PLANUL URBANISTIC DE DETALIU  ZONA  STR. MAHATMA GHANDI -  STR. AUREL VLAICU ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE.
Amplasament: Satu Mare,  str. Mahatma Ghandi – Aurel Vlaicu

În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă documentatia:  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU  ZONA  STR. MAHATMA GHANDI -  STR. AUREL VLAICU ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare,  str. Mahatma Ghandi – Aurel Vlaicu în conformitate cu anexele.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       CONTRASEMNAT
Kereskenyi Gabor                                                                Secretar
                                                                                         Suciu Mariana