Hotărârea nr. 153/2007

privind aprobarea documentatiei: PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU BLOC DE LOCUINŢE S+P+4E+M CU SPAŢII LIBERE LA PARTER ÎN MUNICIPIUL SATU MARE Amplasament: Satu Mare, str. Corvinilor, nr.12
CONSILIUL LOCAL SATU MARE

HOTĂRÂREA Nr. 153/26.07.2007

privind aprobarea documentatiei:
PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU BLOC DE LOCUINŢE S+P+4E+M CU SPAŢII LIBERE LA PARTER ÎN MUNICIPIUL SATU MARE
Amplasament: Satu Mare, str. Corvinilor,  nr.12

În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L. 286/2006 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 2001 republicată în temeiul L. 286/2006  a administraţiei publice locale,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă documentatia PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU BLOC DE LOCUINŢE S+P+4E+M CU SPAŢII LIBERE LA PARTER ÎN MUNICIPIUL SATU MARE Amplasament: Satu Mare, str. Corvinilor,  nr.12 în conformitate cu anexele.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 CONTRASEMNAT
Kereskenyi Gabor                                                             Secretar
                                                                                         Suciu Mariana