Hotărârea nr. 152/2007

privind aprobarea documentatia PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT ” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare, str. C.A.Rosetti, nr.15
CONSILIUL LOCAL SATU MARE


                                                                                                                       
HOTĂRÂREA Nr. 152/26.07.2007

privind aprobarea documentatia  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT ” ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE.
Amplasament: Satu Mare,  str. C.A.Rosetti, nr.15În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 a administraţiei publice locale,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU “CASĂ DE LOCUIT ” ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare,  str. C.A.Rosetti, nr.15 în conformitate cu anexele.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 CONTRASEMNAT
Kereskenyi Gabor                                                            Secretar
                                                                                       Suciu Mariana