Hotărârea nr. 151/2007

privind aprobarea documentatiei: PLANUL URBANISTIC ZONAL Amplasament: Satu Mare, str. Anton Pann, nr.17
CONSILIUL LOCAL SATU MARE


                                                                                                                       
HOTĂRÂREA Nr. 151/26.07.2007

privind aprobarea documentatiei:  
PLANUL URBANISTIC ZONAL
Amplasament: Satu Mare, str. Anton Pann,  nr.17În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L 286/2006  a administraţiei publice locale,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă documentatia: PLANUL URBANISTIC ZONAL Amplasament: Satu Mare, str. Anton Pann,  nr.17 în conformitate cu anexele.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNAT
Kereskenyi Gabor                                                                Secretar
                                                                                             Suciu Mariana