Hotărârea nr. 150/2007

privind aprobarea documentatia PLANUL URBANISTIC DE DETALIU – MOTEL P+1E+M CU PISCINĂ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE Amplasament:Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr.64
CONSILIUL LOCAL SATU MARE


                                                                                                                       HOTĂRÂREA Nr. 150/26.07.2007

privind aprobarea documentatia  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU – MOTEL P+1E+M CU PISCINĂ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE
Amplasament:Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr.64În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicată în temeiul L.286/2006 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 republicată în temeiul L.286/2006  a administraţiei publice locale,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC DE DETALIU – MOTEL P+1E+M CU PISCINĂ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE Amplasament:Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr.64 în conformitate cu anexele.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNAT
Kereskenyi Gabor                                                                     Secretar
                                                                                                Suciu Mariana