Hotărârea nr. 15/2007

privind transmiterea cu titlu gratuit din patrimoniul privat al Consiliului local Satu Mare în patrimoniul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a unui teren situat în municipiul Satu Mare, zona Poligonului în vederea construirii de locuinţe pentru tineri
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.15/22.02.2007
privind transmiterea cu titlu gratuit din patrimoniul privat al Consiliului local Satu Mare în patrimoniul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a unui teren situat în municipiul Satu Mare, zona Poligonului în vederea construirii de locuinţe pentru tineri


Urmare a derulării Programului Guvernamental de construire de locuinţe pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
A PUZ Proiect nr.1-6594-00-2006 aprobat prin HCL nr.3/25.01.2007;
În conformitate cu prevederile art.2, aliniat 1 litera d şi art.2^1aliniat 2 din Legea nr.152/1998, actualizată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În temeiul prevederilor art.38, aliniat 2 litera c şi aliniat 5 litera a şi în baza art.46, aliniat 2^1, din Legea nr.215/2001, republicată privind Administraţia Publică Locală,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a terenului identificat prin nr.top: 14730/1, 14731/1, 14824/1, 14820, 14819/44, 14732/1, înscrise în CF nr.26805 în suprafaţă de 39677 mp situat în municipiul Satu Mare.
Art.2. Imobilul-teren face parte din domeniul privat al Municipiului Satu Mare şi se transmite în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pe toată durata realizării lucrărilor de construire;
Art.3. Predarea terenului se va face în condiţiile legii, pe bază de protocol de predare - primire între Municipiul Satu Mare şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
Art.4. La finalizarea lucrărilor construcţiile şi terenul aferent menţionat la art.1 vor fi predate Municipiului Satu Mare în vederea reincluderii în domeniul privat;
Art.5. Se aprobă forma şi conţinutul Contractului încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti şi Consiliul local al municipiului Satu Mare, conform Anexa;
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare, direcţia economică şi direcţia tehnică.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                            Secretar
                                                                                    Suciu Mariana