Hotărârea nr. 149/2007

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei municipiului Satu Mare
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SATU MAREHOTĂRÂREA Nr. 149/26.07.2007
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei municipiului Satu Mare


 
Având în vedere: iniţiativa primarului Muncipiului Satu Mare exprimată prin expunerea de motive, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Satu Mare, raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse umane,  
În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în acord cu prevederile art. 3 din HCL Satu Mare nr. 88/26.04.2007 privind stabilirea funcţiilor publice şi modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare,
În temeiul prevederilor art. 36 al. 2 lit “a”, alin. 3 lit “b” şi art.  45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în temeiul Legii nr. 286/2006
         Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E


Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Primăriei municipiului Satu Mare, conform Anexei la prezenta Hotărâre.


Art. 2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile art. 4 din HCL Satu Mare nr 88/2007 se anulează.


Art.3 Anexele 1,2,3,4,5  la Regulament fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Resurse umane.

Art.5 Prezenta Hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, şefii de compartimente  şi se afişează pe site-ul municipiului Satu Mare.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          CONTRASEMNAT
Kereskenyi Gabor                                                                           Secretar
                                                                                                            Suciu Mariana