Hotărârea nr. 148/2007

privind modificarea Anexei 2 – Lista de investiţii pe anul 2007
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                             
SATU MARE                                             
                                          HOTĂRÂREA Nr. 148/26.07.2007
                   privind modificarea Anexei 2 – Lista de investiţii pe anul 2007

În baza art. 36 alin. 4 litera „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,
În temeiul art. 45 alin. 2 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,    


Consiliul Local al municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E


Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei 2 – Lista de investiţii pe anul 2007 şi a Anexei 3 – Studii de fezabilitate şi documentaţii de urbanism pe anul 2007, fără a se modifica suma totală aprobată la capitolul investiţii.

Art. 2 Modificările prevăzute la art. 1 se vor opera de către Primăria Municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

Art. 3. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate.
PRESEDINTE DE  SEDINTA                                                  CONTRASEMNAT
Kereskenyi Gabor                                                                    Secretar
                                                                                                 Suciu Mariana