Hotărârea nr. 147/2007

privind aprobarea modificării H.C.L.nr.226 din 30.11.2006

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                             
SATU MARE                                             
                                          HOTĂRÂREA Nr. 147/26.07.2007
                   privind aprobarea modificării H.C.L.nr.226 din 30.11.2006

În vederea corelării denumirii în toate actele administrative legate de obiectivul de investiţii “Modernizare străzi şi reţele de canalizare în zona Zefirului” şi anume HCL privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, Programul anual de investiţii şi Lista de investiţii,
În baza prevederilor  art. 36, alin. 2 litera „c” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,
 În baza prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,    


Consiliul Local al municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.Unic.   H.C.L.nr.226 din 30.11.2006 se modifică şi va avea următorul cuprins :

„ HOTĂRÂREA  NR. 226/30.11.2006

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “Modernizare străzi şi reţele de canalizare în zona Zefirului”


    În temeiul art. 37, art. 40 aliniat 1,2 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45 din 5 iunie 2003 privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
    Conform HCL nr.188/28.09.2006 privind modificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare - Anexa 3, Lista de investiţii pe anul 2006, cap. 84, poz. 46,
    Urmare avizului Comisiei tehnico-economice nr. 9 din 20.11.2006 anexat,
    În conformitate cu prevederile art. 38, aliniat 4, lit. “d” şi art. 46 aliniat 2 litera “a” din Legea 215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor,


Consiliul local al municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E :Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Modernizare străzi şi reţele de canalizare în zona Zefirului” - faza SF, conform  ANEXEI 1, respectiv trecerea la următoarea faza de proiectare.

Art. 2. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Primarul municipiului Satu Mare.”


   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNAT
   Kereskenyi Gabor                                                                     Secretar
                                                                                                     Suciu Mariana