Hotărârea nr. 146/2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “LTE Reamenajare locuinţe pentru tineri, Bl. P+II, Cloşca 76 – Program ANL”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                    
SATU MARE                             


HOTĂRÂREA nr.146/9.07.2007
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “LTE Reamenajare locuinţe pentru tineri, Bl. P+II, Cloşca 76 – Program ANL”


    În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1,2 şi 3 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
    În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 4, lit. “d” şi art. 45 aliniat 2 litera “a” din Legea 215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :


Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “LTE Reamenajare locuinţe pentru tineri, Bl. P+II, Cloşca 76 – Program ANL” - faza SF, conform  ANEXEI 1 şi trecerea la faza următoare de proiectare.
Art.2. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Primarul municipiului Satu Mare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNAT
Kereskényi Gábor                                               Secretar
                                                                            Suciu Mariana