Hotărârea nr. 145/2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Amenajare SPAS - Centrul Social de Urgenţă pentru Adulţi” (Azil de noapte)
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE                                                                           
                                                             


HOTARAREA Nr. 145/28.06.2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a  indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie „Amenajare  SPAS - Centrul  Social de Urgenţă pentru  Adulţi”  (Azil de noapte)      
         In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit “d” si “e”, alin 6 si 7, art.45 alin 1, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata.
         
Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTARASTE:


Art.1. Se aproba studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici  pentru  obiectivul de investitie „Amenajare  SPAS - Centrul  Social de Urgenţă pentru  Adulţi”.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare si  serviciile de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărîre se comunica celor interesaţi.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                            CONTRASEMNAT
Koncz Andrea                                                                      Secretar
                                                                                             Suciu Mariana