Hotărârea nr. 142/2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice la S.C. APASERV SATU MARE S.A. prin modernizarea a 18 staţii de hidrofoare din municipiul Satu Mare
           CONSILIUL LOCAL                            
 AL MUNICIPIULUI SATU MARE                            
              

            

HOTĂRAREA Nr. 142/28.06.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie
Creşterea eficienţei energetice la S.C. APASERV SATU MARE S.A. prin modernizarea a 18 staţii de hidrofoare din municipiul Satu Mare


În temeiul art.37, art. 44 alin.1 din 273/2006/A privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,
În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 2, lit. a, aliniat 3 lit. c şi
art.45 aliniat 1 din Legea 215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată,  referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

HOTĂRÂŞTE:

     Art. 1.  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice la S.C. APASERV SATU MARE S.A. prin modernizarea a 18 staţii de hidrofoare din municipiul Satu Mare conform anexei
    
     Art. 2. Lucrările de modernizare se vor efectua din Fondul de Intretinere, Inlocuire, Dezvoltare .

    Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al S.C. APASERV SATU MARE S.A.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNAT
Koncz Andrea                                                             Secretar
                                                                                    Suciu Mariana