Hotărârea nr. 140/2007

privind stabilirea funcţiilor publice şi modificarea Statului de funcţii si a Organigramei Serviciului public de asistenţă socală Satu Mare


MUNICIPIUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR. 140/28.06.2007
privind stabilirea funcţiilor publice şi modificarea Statului de funcţii si a Organigramei Serviciului public de asistenţă socală Satu Mare


          Consiliul local al Municipiului Satu Mare,
Avind in vedere: iniţiativa primarului Muncipiului Satu Mare exprimată prin expunerea de motive, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare, raportul de specialitate intocmit de Compartimentul resurse umane,  avizul ANFP Bucuresti  nr.1025611/05.06.2007,
In conformitate cu prevederile art. 107 si art 112 alin 1 din  Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici, prevederile Ordonantei nr 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pină la intrarea in vigoare a  legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici in anul 2007, prevederile Ordonanţei nr 10/2007 privind salarizarea personalului contractual,  
În temeiul prevederilor art. 36 al. 2 lit “a”, alin 3 lit “b” si art  45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 actualizată privind administraţia publică locală,
Adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E


Art.1. Se aprobă funcţiile publice şi funcţiile în regim contractual pentru Serviciul public de asistenţă socială Satu Mare, conform anexei nr. 1.
Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului public de asistenţă socială Satu Mare,  conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă Organigrama Serviciului public de asistenţă socială Satu Mare,  conform anexei nr 3.

Art.4. Se aprobă regulamentul de Organizare si funcţionare a Serviciului public de asistenta socială satu Mare,  conform anexei nr 4.

Art.5. Anexele 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotarire.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul resurse umane.

Art.7. Prezenta se comunică cu: Serviciul public de asistenta socială Satu Mare, ANFP Bucuresti, Instituţia Prefectului Judetului Satu Mare.si se afisează pe site-ul instituţiei.

PRESEDINTE DE SEDINTA                             CONTRASEMNAT
Koncz Andrea                                                       Secretar
                                                                    Suciu Mariana