Hotărârea nr. 14/2007

privind aprobarea cofinanţării unui curs de calificare a asistenţilor personali din municipiul Satu Mare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                      
SATU MARE                                                                                                     
 
                                                                                          

HOTĂRÂREA NR. 14/25.01.2007

    privind aprobarea cofinanţării unui curs de calificare a asistenţilor personali din municipiul Satu Mare,Prin programul Phare 2005/017-553.04.02, Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, „Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă”;
            Conform art. 35 alin.3 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;


În temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. 2 lit. c), alin. 6 pct. 2 şi art. 46 alin. 2 din Legea 215/2001/A a administraţiei publice locale, actualizată;

Consiliul Local al municipiului Satu Mare


HOTĂRĂŞTE


    Art.1 Se aprobă cofinanţarea cu suma de 75000 de euro a proiectului de calificare a asistenţilor personali, finanţat prin program Phare, cu suma totală de 75.000 de euro.
    Art. 2 Cofinanţarea se va asigura pe durata unui an, durata de derulare a proiectului.
           Art. 3.Prezenta se comunică celor interesati.


PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          CONTRASEMNAT
Fanea Dumitru                                                                             Secretar
                                                                                                     Suciu Mariana